Jakie są wymogi prawne do umieszczania reklam na zabytkach i bu

blog o reklamie

Jakie są wymogi prawne do umieszczania reklam na budynkach i przy drogach?

Firma umieszczają swoje reklamy w różnych miejscach-na budynkach (także zabytkowych), przy drogach w formie tablice reklamowe, billboardy, tablice świetlne (LED).

Zagadnienia dotyczące umieszczania nośników reklam w przestrzeni publicznej unormowane są kilkoma aktami prawa krajowego tj.:

  • Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  • Ustawa z 20 czerwca 1997 r.
  • Prawo o ruchu drogowym,
  • Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
  • Dodatkowo kwestie zamieszczania reklam w przestrzeni publicznej normują również przepisy prawa miejscowego, np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały oraz zarządzenia przyjmowane przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla!

Tam też znajdują się szczegółowe ustalenia dotyczące zamieszczania reklam na terenach publicznych i prywatnych - na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Dokumenty dotyczące zasad umieszczania reklam są opracowywane na poziomie województw, powiatów i gmin. Ich opracowanie zależy od aktywności danego samorządu.

Niestety - obecnie unormowania prawne nie regulują w sposób wyczerpujący zagadnień związanych z zamieszczaniem reklam w przestrzeni publicznej!

 

Reklama na zabytkach. Ogólne wymogi dot. uzyskania pozwoleń lub dokonania zgłoszenia w związku z zamiarem umieszczenia reklamy na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz pozostałych obiektów budowlanych zgodnie z art. 36 ust 1 pkt 10 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami umieszczanie na obiektach wpisanych do rejestru zabytków - tablic, reklam oraz napisów wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - nie ma wyjątków - zawsze.

Do złożenia stosownego wniosku uprawniona jest osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna ale posiadająca tytuł prawny do korzystania z zabytku – i to wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego.

 

Wniosek musi zawierać.

  1. adres zabytku
  2. zakres prac szczególnie
  3. zakres ingerencji w substancję zabytkową obiektu związaną z montażem urządzeń reklamowych
  4. informację odnośnie do materiału, z jakiego będzie wyprodukowane urządzenie.

 

Kolor reklamy, wymiary oraz przewidywany typ i rodzaj montażu. Przewidywany termin montażu i zakończenia prac oraz jego uzasadnienie. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – (50 zł) Umieszczanie na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, reklam oraz napisów bez pozwolenia, podlega karze grzywny (art. 118 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), a orzekanie w tych sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń. Uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na umieszczenie na zabytku nośnika reklamy nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 2, pkt.6 - Prawo budowlane).

 

Sankcje za umieszczanie reklam bez wymaganych prawem pozwoleń na budowę lub zgłoszenia Zgodnie z obowiązującym prawem zamieszczania reklam na obiektach wpisanych do rejestru zabytków podlega karze grzywny (art. 118 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, orzekanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

 

Organ nadzoru budowlanego może wydać decyzję odmowną;

tj. nakaz demontażu nośnika reklamowego, jeżeli zagraża on bezpieczeństwu. Jeżeli zarządca lub właściciel budynku nie reklamy usunie nośnika, to organ nadzoru budowlanego ma prawo wydać nakaz jej rozbiórki (usunięcia). Następnie, gdy nakaz stanie się ostateczny, może on przymusić do jego wykonania, nakładając grzywnę w wysokości 50 tys. zł (spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe) lub 10 tys. zł (osoby fizyczne) - w 2024. Takie same zasady obowiązują w przypadku reklam traktowanych jako mała architektura lub budowle trwale związane z gruntem. Możliwe jest także, w skrajnych przypadkach, tzw. wykonanie zastępcze, czyli demontaż na koszt zobowiązanego.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki. www.biznes.gov.pl

https://www.adverta.com.pl/pl_PL/litery-3d-poznan-swietlne/

 

Współpracujemy
icon

Kontakt

Adverta
Sławomir Wiśniewski


ul. Traugutta 34, lok. 9
60-194 Poznań
NIP: 7791607824

+48 696 655 786

s.wisniewski@adverta.poznan.pl