Jakie są wymogi prawne do umieszczania tablic i pylonów w Pozna

blog o reklamie

Zagadnienia dotyczące umieszczania nośników reklam w przestrzeni publicznej unormowane są kilkoma aktami prawa krajowego tj:

 

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. ustawa z 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane.

Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 Dodatkowo kwestie zamieszczania reklam w przestrzeni publicznej normują również przepisy prawa miejscowego, np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwały oraz zarządzenia przyjmowane przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla. Tam też znajdują się szczegółowe ustalenia dotyczące zamieszczania reklam na terenach publicznych i prywatnych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

 Dokumenty dotyczące zasad umieszczania reklam są opracowywane na poziomie województw, powiatów i gmin. Ich opracowanie zależy od aktywności danego samorządu. Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują w sposób wyczerpujący zagadnień związanych z zamieszczaniem reklam w przestrzeni publicznej. 

 

Ogólne zasady umieszczania pylonów / tablic i pylonów reklamowych w pasach oraz na terenach przyległych do pasów dróg publicznych. Reklamy typu LED. Definicja reklamy w postaci pylonu lub tablicy została określona w art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych. Zgodnie z nią reklama to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, niebędący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę. Zgodę na zamieszczenie tablic reklamowych w obrębie dróg publicznych wydaje zarządca drogi po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego np. inwestora albo właściciela.

 

Niezależnie od powyższego zainteresowani umieszczeniem tablicy reklamowej (po uzyskaniu zgody zarządcy drogi) powinni dokonać również zgłoszenia we właściwym organie architektoniczno-budowlanym, z wyjątkiem zamiaru usytuowania reklam świetlnych i podświetlanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym, gdyż prace te wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Ze względu na bezpieczeństwo i estetykę ruchu drogowego, obowiązuje zakaz umieszczania tablic reklamowych: przy drogach międzynarodowych, w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi (z wyjątkiem parkingów), w obrębie skrzyżowań i zjazdów oraz na wiaduktach kolejowych.

 

Przepis art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych określa minimalne odległości obiektów budowlanych, w tym tablic reklamowych, od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej, tj.: Dla autostrad: na terenie zabudowy 30 m, poza terenem zabudowy – 50 m, dla dróg krajowych: na terenie zabudowanym – 10 m, poza ternem zabudowanym – 25 m, dla dróg ekspresowych: na terenie zabudowy – 20 m, poza ternem zabudowanym – 40 m, dla dróg wojewódzkich i powiatowych: na terenie zabudowy – 8 m, poza ternem zabudowanym – 20 m, dla dróg gminnych: na terenie zabudowy – 6 m, poza ternem zabudowanym – 15 m. Wygląd tablic reklamowych powinien spełniać wymagania art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 Tablice reklamowe nie mogą zawierać elementów odblaskowych, nie mogą powodować oślepienia kierujących pojazdami oraz nie mogą wprowadzać w błąd uczestników ruchu (kolorystyka tablic musi być inna niż znajdująca się na znakach drogowych). Tablice LED Istnieją też dodatkowe ograniczenia dotyczące umieszczania reklam LED. Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających, lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu.

 

Opłaty za nośnik reklamowy w pasie drogowym i terenach przyległych. Za zajęcie pasa drogowego polegającego na umieszczeniu tablicy reklamowej zarządca drogi nalicza opłatę na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 ustawy o drogach publicznych, którą ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (stawki te określają jednostki samorządu terytorialnego w uchwałach). Natomiast na terenach przyległych do pasów drogowych zarządca drogi uzgadnia odległość usytuowania tablicy reklamowej od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej lub ekspresowej. Z tytułu uzgodnienia usytuowania reklamy na terenach przyległych do pasów dróg publicznych nie nalicza się opłat.

https://www.adverta.com.pl/pl_PL/pylony-reklamowe/

 

Sławomir Wisniewski

adverta Poznań - pylony reklamowe

tel. 696 655 786

Współpracujemy
icon

Kontakt

Adverta
Sławomir Wiśniewski


ul. Traugutta 34, lok. 9
60-194 Poznań
NIP: 7791607824

+48 696 655 786

s.wisniewski@adverta.poznan.pl